برگزاری اولین کارگاه آموزش کار در ارتفاع در فضای آموزشی پیراکو

برگزاری اولین کارگاه آموزش کار در ارتفاع در فضای آموزشی پیراکو

آغاز به کارفضاای آموزشی پیراکو (شرکت پیشگامان کار باطناب آسیا) با گروهی از پرسنل محترم شرکت  ماموت.