آموزش دکل‌بانی

در این دوره تکنیک‌های قابل دسترسی و ایمن‌سازی و بالاکشی مخصوص پرسنلی که روی دکل‌های مخابراتی و برق فعالیت دارند، آموزش داده می‌شود.


Image