مثلث نجات

مثلث نجات

کد محصول : Triangle seat

مثلث نجات

مثلث نجات برای امداد مصدوم  در حالت نشسته به کار می‌رود