مثلث نجات با حلقه

مثلث نجات با حلقه

کد محصول : Triangle seat2

مثلث نجات با حلقه

مثلث نجات برای امداد مصدوم  در حالت نشسته به کار می‌رود 

سهولت بیشتر در کاربرد به خاطر وجود حلقه