کیت نجات مدل: ALF5:1

کیت نجات مدل: ALF5:1

کد محصول : Alf5:1

کیت نجات مدل: ALF5:1

این سیستم از دو قرقره به عنوان بخشی از توقف و حرکت و طناب 11 میلی متر برای اتصال بین این دو قرقره استفاده می‌کند

 برای نجات مصدوم در محیط صنعتی و شهری  از روی سطح یا نجات از ارتفاع یا ورود به فضای بسته .

 به خاطر نوع طراحی قرقره نجات   ALF  حداقل آسیب به طناب

امکان جایگزین قطعات فرسوده مانند قرقره ها و طناب در صورت آسیب دیدن .

نسبت : 5:1

طول طناب : 200 متر طناب

طول مفید: 40 متر

شامل کیف طناب GRAGGY