کیت نجات Block Set 4:1

کیت نجات Block Set 4:1

کد محصول : Block Set

کیت نجات Block Set 4:1

 امکان انتقال مصدوم به بالا و پایین 

ابزار کنترل سرعت امکان قفل طناب و کنترل سرعت فرود مصدوم .

این سیستم قرقره با استفاده از طناب 150 متری امکان نجات تا ارتفاع 30 متر.