طناب استاتیک
  • طناب استاتیک
  • طناب استاتیک

طناب استاتیک

کد محصول : Rope4

طناب استاتیک

حلقه طناب استاتیک 11و 12 و 13 میلی متر

این طناب ها به علت عم تغییر طول مناسب کار در ارتفاع می باشد.