محافظ طناب
  • محافظ طناب
  • محافظ طناب
  • محافظ طناب

محافظ طناب

کد محصول : HOSE

محافظ طناب

جهت حفاظت از ساییدگی طناب در تماس با کنجها و زوایا در هنگام کار در ارتفاع