قطعه حمایت میانی

قطعه حمایت میانی

کد محصول : Intermediary support

قطعه حمایت میانی

جهت جایگیری در هر پانزده متر، این سیستم امکان حرکت در طول مسیر را بدون نیاز به جدا شدن از لایف لاین ایجاد می‌کند.