Fall Arrester بکسلی

Fall Arrester بکسلی

کد محصول : Fall_Arrester

Fall Arrester بکسلی

ابزار جلوگیری از سقوط و تامین ایمنی در هنگام کار در ارتفاع

فال ارستر با سیم بکسل و ابزوربر

با بدنه پلیمری

با هوک بزرگ

به طول 2متر